Divorci online des de 249€*

Secret professional de separacioidivorci.com

Divorcis Express
  • Separacioidivorci.com està sotmesa a la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal de 15 de setembre de 1.999.
  • Totes aquelles dades aportades pels clients a l'hora de tramitar la separació i el divorci express, seran objecte del més estricte secret professional, motiu pel qual no seran difoses ni compartides sota cap concepte.
  • Tots els procediments judicials objecte d´aquesta web seran tramitats per professionals del Dret, podent el client comprobar-ho personalment en els Col.legis professionals respectius.

consulta@separacioidivorci.com