Divorci online des de 249€*

Guarda i custòdia compartida:

Divorcis Express

NOVETAT IMPORTANT: En data 2 de gener de 2011 va entrar en vigor la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Códi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família.

En definitiva, es modifica la regulació de tot el tema de família, establint com a criteri prioritari la guarda compartida dels fills, tan matrimonials com els de la parella estable. I modifica també el contingut del conveni regulador en el sentit de que s’ha d’incloure un PLA DE PARENTALITAT, el qual haurà de presentar-se tant si el procés és de mutu acord com si és contenciós, per tal de preveure com s’exerciran les responsabilitats parentals.

El pla de parentalitat és un instrument basat en l’autonomia dels progenitors i dirigit a ordenar les principals qüestions que poden afectar al fill o fills comuns en cas de trencament de relació dels progenitors.

El pla de parentalitat concreta com ambdós progenitors exerciran aquestes responsabilitats i detalla els compromisos que assumiran sobre aspectes bàsics de la vida quotidiana dels fills, com la guarda, la cura i l’educació, que al seu torn es concreten en aspectes més específics com la salut, la religió, les activitats de lleure, el règim de relacions personals amb el progenitor no resident (i, en el seu cas, amb d’altres familiars i persones pròximes), i la distribució de les vacances, dies festius o especials com aniversaris i similars.

El pla de parentalitat pretén adequar el contingut dels acords al que convé més a cada família. Permet anticipar els criteris de resolució de problemes més importants que poden afectar els fills després de la ruptura per tal d’evitar la litigiositat en un moment posterior. Alhora pretén, en interès dels fills, aconseguir una major implicació dels dos progenitors en les responsabilitats parentals i una comunicació més fluïda en les relacions posteriors a la ruptura.

consulta@separacioidivorci.com