Divorci online des de 249€*

Procediments

Divorci online de mutu acord:

Requisits:

Per a tramitar la separació o el divorci online hauran d'haver transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni. No essent obligatoria la separacio prèvia. Articles 81 i 86 del Codi Civil, reformats segons la llei 15/2005 de 8 de juliol."

Formulari:

Si compliu els requists necessaris per a tramitar la separació o el divorci online ens podeu sol·licitar a l'adreça consulta@separacioidivorci.com el formulari de separacio o divorci. Us l'enviarem ràpidament i a partir d'aquí ja podrem començar a treballar en el conveni. En aquest moment us assessoramen i resoldrem tots els dubtes que tingueu.

Conveni:

És el document on consten els acords a què han arribat les parts tals com l'us del domicili conjugal, pensions alimentícies, pensió compensatòria, règim de visites, custòdia....Un cop us enviem aquest conveni, i un cop fets els retocs pertinents, us donarem el telèfon del procurador de la ciutat on s'hagi de tramitar la separació o el divorci online. Us posareu en contacte amb ell per signar aquest conveni i portar-li els documents i els honoraris que s'hauran concretat.

Pla de parentalitat

En el cas qe hi hagi fills menors els dos progenitors hauran de signar també un pla de parentalitat. És un instrument basat en l’autonomia dels progenitors i dirigit a ordenar les principals qüestions que poden afectar al fill o fills comuns en cas de trencament de relació dels progenitors. El pla de parentalitat concreta com ambdós progenitors exerciran aquestes responsabilitats i detalla els compromisos que assumiran sobre aspectes bàsics de la vida quotidiana dels fills, com la guarda, la cura i l’educació, que al seu torn es concreten en aspectes més específics com la salut, la religió, les activitats de lleure, el règim de relacions personals amb el progenitor no resident (i, en el seu cas, amb d’altres familiars i persones pròximes), i la distribució de les vacances, dies festius o especials com aniversaris i similars.

Jutjat

El conveni haurà de ser ratificat davant el Jutjat i per quest motiu el procurador es posarà en contacte amb vosaltres a fi i efecte d'acompanyar-vos a l'esmentada ratificació, que no és més que confirmar que les firmes són vostres.

Sentència o decret

Finalment el jutge dicta sentència o decret, segons hi hagi o no fills menors, i aquesta s'inscriu al registre civil pertinent.